براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر كليه دستگاه ها به منظور صرفه جويي در مصرف نهاده ها و كاهش هدررفت ،تلفات و هزينه ها ، افزايش توليدكالاها و خدمات و ساير موارد كه منجر به افزايش درآمد يا كاهش هزينه گردد، در زمينه وظايف مصوب خود در چارچوب قوانين و مقررات با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي با الويت بخش خصوصي منعقد نموده و ترتيبي اتخاذ نمايند كه سرمايه گذاري يا اقدام صورت گرفته صرفا از محل درآمد اضافي يا صرفه جويي ايجاد شده بازپرداخت گردد.

طرح های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید :

۱- ارتقا كارايي موتورخانه‌هاي ساختمان‌هاي مسكوني، اداري و تجاري

هدف : کاهش مصرف گاز طبیعی به صورت متوسط ۶٫۵ میلیون مترمکعب در روز

۲- نوسازي ۶۵ هزار دستگاه كاميون و كشنده فرسوده

هدف : این طرح با هدف کاهش مصرف گازوییل و ارتقاء راندمان کامیون های فرسوده موجود دیزلی از طریق جایگزینی ۶۵هزار دستگاه کامیون جدید با فنآوری روز دنیا

۳- برقدار كردن چاه‌هاي كشاورزي ديزلي

 هدف : جایگزینی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر (خورشید و باد)، شبکه برق سراسری و موتورهای گازسوز در مقابل چاههای کشاورزی دیزلی که از سوخت نفت و گاز استفاده می نمایند

۴- جايگزيني ۱۴۰۰۰۰ تاكسي فرسوده با تاكسي تمام گازسوز با پيمايش بالا

هدف : کاهش مصرف بنزین و ارتقاء راندمان تاکسی ها ازطریق جایگزینی ۱۴۰هزار تاکسی تمام گازسوز

۵- جايگزيني ۱۷۰۰۰ اتوبوس شهري فرسوده ديزلي با اتوبوس‌هاي گازسوز (CNG)

هدف : کاهش مصرف گازوییل و ارتقاء راندمان اتوبوس های فرسوده گازوییلی و دوگانه سوز از طریق جایگزینی ۱۷۰۰۰ اتوبوس تمام گازسوز

۶- توسعه حمل و نقل ريلي

 هدف : این طرح با هدف توسعه حمل و نقل بار و مسافر با راه آهن، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی های زیست محیطی متناظر با جابجایی بار و مسافر می باشد

 

 

فهرست