اینفوگرافی مرگبارترین آلاینده - مشاوران بهسازی، نوسازی انرژی فهرست