کاهش آلودگی هوا در فضاهای بسته

انواع روشهاي فيلتراسيون مورد استفاده در تهويه مطبوع : روشی است که بطور گسترده در سیستم های HVAC مورد استفاده قرار می گیرد. طبقه بندی و دستورالعمل های فیلتراسیون شامل ANSI/ASHRAE Standard 52.2& ISO 14644-1 می باشد.

 

فهرست