This new watch is equipped by Rolex developed automatic swiss watches winding mechanical movement, the moon will ensure the patent assembly accuracy on astronomy up to 122 years. Cellini moon watch equipped with Cellini watch omega brown crocodile leather watchband, collocation 18ct Everose gold crown folding buckle in Cellini series replica fake uk using the buckle it is for the first time.
 مقالات - مشاوران بهسازی، نوسازی انرژی

مقالات

صفحه اصلی مقالات

دانلود مقالات فنی و مهندسی

بررسی کاربرد لولاس هدردر سیستم های گرمایشی به همراه شبیه سازی جریان در داخل آن

وضعيت عملكرد بويلرها به عنوان يكي از مصرف‌كننده‌هاي عمده انرژي ، نقش مهمي در تعيين ميزان مصرف انرژي ساختمان ايفا مي‌نمايد. از اين رو کنترل راندمان اين تجهيز و بهبود عملکرد آن، گام موثري در رفع مشکلات موجود در مصرف انرژي ساختمان و كاهش تلفات انرژي خواهد بود. يكي از راه‌هاي بهبود عملكرد بويلر‌ها به كارگيري لولاس‌هدر در سيكل عملكردي آنها است. هدف اصلي از بكارگيري لولاس‌هدر ايجاد يك ايزوليشن هيدروليكي ميان مدارهاي اوليه (مدار شامل بويلر) و مدار ثانويه (مدار مصرف كننده حرارت) است. در اين مقاله به بيان اهميت بكارگيري لولاس‌هدر در سيكل گرمايش پرداخته شده است. همچنين به كمك شبيه‌سازي عددي انجام شده، الگوي جريان در داخل لولاس هدر و نحوه تركيب جريان در داخل آن بدست آمده است.

مقاله ای با عنوان “Thermal Inertia Analysis of The First Zero Energy Building in Iran”

توسط شرکت مبنا نگارش شده و در مجله Solar Energy از انتشارات Elsevier با ضريب تأثير IF=3.468 به ثبت رسيده است.

اين مقاله به تحليل اينرسي حرارتي ساختمان انرژی صفر مبنا و معرفی معياری براي كمی كردن اين پارامتر تأثير گذار اختصاص دارد. لازم به ذكر است كه اين مجله از معتبرترين مجلات در حوزه انرژيی های نو در دنيا مي باشد.

CHP

جهت دانلود فایل کلیک نمایید

ارزيابی فنی و اقتصادی سيستم های توليد همزمان برق و حرارت

چکيده: امروزه توسعه، پيشرفت تكنولوژي، كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و همچنين سودمندي اقتصادي، باعث رويكرد گسترده مصرف‌كننده‌هاي عمده انرژي به استفاده از تكنولوژيهاي جديدي چون سيستمهاي توليد همزمان برق و حرارت شده است. به دليل راندمان بالاي اين سيستمها، ميزان مصرف سوخت و همچنين آلودگيهاي زيست محيطي به ميزان قابل توجهي كاهش مييابد. سيستمهاي توليد همزمان برق و حرارت، گامي در جهت توسعه صنعت برق و بهره‌مندي از مزاياي توليدات پراكنده ميباشند. در اين مقاله ضمن طراحي و انتخاب سيستم مناسب براي يك ساختمان، ميزان صرفه-جويي در مصرف انرژي و ارزيابي فني و اقتصادي بهره‌گيري از سيستم توليد همزمان برق و حرارت ارائه گرديده است.

Condensing Boiler

جهت دانلود فایل کلیک نمایید

ارزيابی فنی و اقتصادی بهره‌گيری از پكيج های مركزی چگالشی راندمان بالا در ساختمان

چکيده: امروزه توسعه، پيشرفت تكنولوژی، كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاری و همچنين سودمندی اقتصادی، باعث رويكرد گسترده مصرف‌كننده‌های عمده انرژي به استفاده از تكنولوژيهاي جديدي چون پكيجهاي مركزي چگالشی راندمان بالا شده است. در اين مقاله تلاش شده ميزان صرفه جويي فني و اقتصادی استفاده از پكيج های مركزی راندمان بالا در ساختمان يك مدرسه مورد ارزيابي قرار گيرد.

Hybrid

جهت دانلود فایل کلیک نمایید

تعيين پتانسيل صرفه جويي انرژي سيستم هيبريد خورشيدي با توليد همزمان برق و حرارت در ساختمان

چکيده: امروزه توسعه، پيشرفت تكنولوژي، كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و همچنين سودمندي اقتصادي، باعث رويكرد گسترده مصرف‌كننده‌هاي عمده انرژي به استفاده از تكنولوژيهاي جديدي چون سيستمهاي توليد همزمان برق و حرارت، پكيجهاي مركزي چگالشي راندمان بالا و سيستمهاي خورشيدي شده است. قابليت اقتصادي اجراي طرح بستگي زيادي به ميزان تقاضاي حرارت و قيمت گاز و برق دارد، بنابراين در اين مقاله تلاش شده ميزان صرفهجويي در مصرف انرژي و تحليل اقتصادي حاصل از اجراي سيستم خورشيدي، توليد همزمان برق و حرارت و همچنين پكيجهاي مركزي راندمان بالا در يك ساختمان مسكوني مورد ارزيابي قرار گيرد.

Radiator

جهت دانلود فایل کلیک نمایید

بررسي تجربي ميزان صرفه‌جويي در مصرف انرژي ساختمان با نصب رادياتورهاي ThermX2

چکيده: ويژگيهايي نظير ظرفيت حرارتي بالاتر، سرعت پاسخ بيشتر و افزايش توان تابشي رادياتور از پارامترهايي هستند كه مي‌بايست جهت افزايش كارايي رادياتور لحاظ گردند. كاهش افت حرارتي از طريق ديوار پشتي رادياتور كه بدليل دماي سطحي بالاتر ديوار در اين منطقه نسبت به ساير قسمتهاي آن نمايان مي‌شود، نيز جهت افزايش كارايي انرژي رادياتور موثر است. در اين تحقيق سعي شده است تا با ارزيابي عملي و انجام آزمايشات، پتانسيل صرفه‌جويي در مصرف انرژي با بهره‌گيري از رادياتورهاي ThermX2 مشخص گردد.

Solar

جهت دانلود فایل کلیک نمایید

طراحي و اجراي اولين سيستم هيبريد خورشيدي براي تامين آب گرم برج مسكوني در ايران

چکيده: در اين مقاله، محاسبات و طراحي بهينه و اجراي سيستم آب گرم خورشيدي براي برج مسكوني ده طبقه، ۸۰ واحدي سوم خرداد واقع در تهران ارائه گرديده است. در اين طرح، با توجه به محدوديت موجود در فضاي موتورخانه و همچنين سقف نهايي ساختمان مناسبترين سيستم جهت حداكثر بهره‌گيري از انرژي خورشيد مشخص گرديده است و با نرم‌افزار T*SOL مدل حرارتي سيستم تهيه و براساس آن ميزان بهره‌گيري از انرژي خورشيد و ميزان صرفه‌جويي در مصرف سوخت تعيين گرديده است.

معرفی روش طراحی ساختمان انرژی صفر

جهت دانلود فایل کلیک نمایید

معرفی روش طراحی ساختمان انرژی صفر در ایران

طراحی و ساخت ساختمان انرژی صفر در ایران

جهت دانلود فایل کلیک نمایید

طراحی و ساخت ساختمان انرژی صفر در ایران

خبرگزاري گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع

جهت دانلود فایل کلیک نمایید

ارزیابی و بهبود عملکرد بادگیر اولین ساختمان
انرژی صفر ایران

ارزیابی عملکرد بادگیر اولین ساختمان انرژی صفر ایران به کمک
شبیه سازی سه بعدی

ارائه یک روش به منظور بهبود عملکرد بادگیر اولین ساختمان انرژی صفر ایران

تاثیر میزان اثرگذاری اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در مصرف انرژی یک ساختمان نمونه

در این مقاله تاثیر اجرای راهکارهای صرفه جویی مرتبط با الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این ساختمان در ۲۱ طبقه ساخته شده است و در مجموع دارای زیربنایی برابر m223،۶۰۰ می باشد. بررسی قبض های مصرف انرژی، نتایج اندازه گیری و شبیه سازی حرارتی ساختمان نشان دهنده تلفات بالای حرارتی در این مجموعه می باشد…

الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

جهت دانلود فایل کلیک نمایید

مقایسه الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان با الزامات کدبین المللی انرژی(IECC)

مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان

جهت دانلود فایل کلیک نمایید

مقایسه روش کارکردی و روش تجویزی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

Journal of Natural Gas Science and Engineering 27 (2015) 1758-1770

جهت مشاهده مقاله کلیک نمایید

A Three-Stage Scenario Based Operational Performance Test Approaches for Production Capacity Enhancement: Case Study on the 5th Refinery of South Pars Gas Complex in IRAN

HVAC

جهت دانلود فایل کلیک نمایید

کاربرد دسیکنت در سیستم های سرمایش و تهویه مطبوع

چکیده: در روشهای متعارف سرمایش، بارمحسوس (کاهش دما) و بار نهان (کاهش رطوبت) هردو به وسیله سیستم سرمایش انجام می‌گیرد، اما با استفاده از دسیکنت، انجام دو فرآیند سرمایش و رطوبت‌زدایی به طور مجزا امکان پذیر است. در این حالت ابتدا رطوبت هوا توسط دسیکنت گرفته می شود و سپس از واحد سرمایش برای تامین بار محسوس استفاده می گردد.
در این مقاله ابتدا اجزای اصلی سیتم سرمایش جذبی بیان شده و نمونه هایی از ترکیب۳ روش اصلی سردسازی(کولر تبخیری، تراکم بخار و کویل خنک‌کننده) با دسیکنت، ذکر گردیده است. تعدادی از کارهای تحقیقاتی که دراین زمینه صورت گرفته، بیان شده و مقدار کاهش مصرف انرژی حاصل از ترکیب دسیکنت با سیستم‌های سرمایش که توسط محققان مختلف گزارش شده، نیز آورده شده است.

ممیزی و مدیریت انرژی

جهت دانلود فایل کلیک نمایید

دستورالعمل مميزي انرژي و روش بررسي عملكرد ديوارهاي خارجي ساختمان

چكيده: مطابق با آمار انرژي ساليانه كشور، بيش از يك سوم انرژي در بخش ساختمان مصرف مي‌شود. متاسفانه اعمال سياستهاي حمايتي و پرداخت يارانه‌ها در زمينه عرضه انرژي باعث شده تا ميزان انرژي مصرفي ساختمانهاي كشور ۲ تا ۳ برابر استانداردهاي جهاني باشد. با توجه به اتلاف بسيار زياد انرژي در ساختمانهاي موجود، بررسي ميزان مصرف انرژي هر ساختمان بصورت علمي ضروري است. براين اساس مدون كردن فرآيند مميزي انرژي در ساختمان‌ از مهم‌ترين نيازهاي اين بخش مي‌باشد. در اين تحقيق دستورالعمل مميزي انرژي ساختمان با استفاده از اطلاعات مندرج در قبض‌هاي انرژي ساختمان و همچنين داده‌هاي ساليانه هواشناسي، به منظور تعيين ضريب انتقال حرارت عملكردي ديواره‌هاي خارجي ساختمان و مقايسه آن با مقادير مجاز و استاندارد ارائه شده است.

تعيين ميزان هواي نفوذي در ساختمان و تعيين نقاط درزدار با روش عكس‌برداري مادون قرمز

چكيده: در بسياري از ساختمان‌هاي كم ارتفاع، بار حرارتي ناشي از نفوذ هوا ميزان قابل توجهي از بار حرارتي كل ساختمان را شامل مي‌شود، بررسيها نشان داده در ساختمان‌هايي كه خوب درزگيري نشده‌اند، نفوذ هوا تا ۴۰% كل بار حرارتي ساختمان را تشكيل مي‌دهد. در كشور ما، ميزان هواي نفوذي ساختمان از شرايط استاندارد بسيار فاصله دارد كه دليل آن عدم توجه به ميزان هواي نفوذي و تعويض هوا در طراحي و ساخت ساختمانهاي كشور و همچنين استفاده از در‌ب و پنجره‌هاي ناكارا و غيراستاندارد مي‌باشد. استفاده از درب و پنجره‌هاي با قاب آهني كه قسمتهاي متحرك و ثابت آن بخوبي درزبندي نمي‌شوند، وجود ترك و شكستگي در شيشه پنجره‌ها، عدم استفاده از فنرهاي اتوماتيك جهت بستن درب‌ها، لوله‌كشي نامناسب دودكش بخاري، عدم درزگيري دريچه‌هاي كولر در فصل زمستان و …

مدیریت انرژی در ساختمانهای متوسط

جهت دانلود فایل کلیک نمایید

مدیریت انرژی در ساختمانهای متوسط با استفاده از BLC و قبوض برق-ESEA01

مدیریت انرژی در واقع بصورت فاز چهارم پروژه ممیزی انرژی و جهت تداوم اجرای سیاستهای بهینهسازی تعریف میشود. در این مقاله منظور از مدیریت انرژی بررسی کیفی و کمی نحوه تغییرات مصرف انرژی در ساختمان میباشد. وظیفه اصلی مدیر انرژی ساختمان آگاهی از نحوه مصرف، تغییرات نسبت به سالهای گذشته و چرایی تغییرات است. در ساختمانهای کوچک مصرف انرژی باندازهای نیست که بهای پرداختی جز دغدغههای ساکنان باشد. در ساختمانهای بزرگ نیز مدیریت انرژی نیازمند ممیزی انرژی و استفاده از تیم متخصص است. لیکن در ساختمانهای متوسط علاوه بر وجود پتانسیل مناسب جهت صرفهجویی، مدیریت انرژی توسط یک نفر و با حداقل تجهیزات نیز قابل اجراست.

تاثیر بهای گاز طبیعی در اقتصاد خنک کاری گاز خروجی در ایستگاه های تقویت فشارتاثیر بهای گاز طبیعی در اقتصاد خنک کاری گاز خروجی در ایستگاه های تقویت فشار

کاهش مصرف انرژی در ایستگاه های تقویت فشار گاز با کاهش افت فشار کولر

کاهش مصرف انرژی در ایستگاه های تقویت فشار گاز با کاهش دمای گاز خروجی

مقایسه عملکر توربین های گازی ایستگاه های تقویت فشار خطوط اصلی گاز کشور

بررسی اثر افزایش خنک کاری گاز در ایستگاه های تقویت فشار بر پارامترهای عملیاتی خط اول سراسری گاز کشور

ارزیابی عملکر رادیاتورهای کشور

جهت دانلود فایل کلیک نمایید

ارزیابی عملکر رادیاتورهای کشور